Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásenych predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároven pre obe strany záväzné.

2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Ponúkame Vám možnost nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovat nonstop. Objednávat si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu, ci písomne na našej adrese.Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektech a iných tlacovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovat.Zaväzujeme sa, že svojim odberatelom budeme dodávat len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami ci vlastnostami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky. Zároven riadne vybavené slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamami pozárucných servisných stredísk, ak to je pre daný druh tovaru obvyklé.Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároven návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva postupne vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo nárocnejších prípadoch, si predávající vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrzením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu financnej zálohy kupujúcim.V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahranicnej meny alebo k zmene ceny ci dodávaného sortimentu zo strany dodávatela, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovat alebo od nej jednostranne s okamžitou platnostou odstúpit. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme i v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt, alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky Vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaný e-mailom. V prípade zaslania objednávky v dňoch pracovného pokoja a počas štátom uznaných sviatkov si vyhradzujeme právo zaslať potvrdenie objednávky najbližší pracovný den po uskutočnení Vašej objednávky. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovat.

4) STORNO OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, číslo objednávky, e-mail a popis objednaného tovaru ci služby.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednaný tovar Vám zašleme poštou ako dobierku, ak kupujúci neuvedie inak, je možné zvolit i iný spôsob dopravy a to podla špecifikácií jednotlivej objednávky. Cena poštovného je uvedená v objednávke orietančne z dôvodu, že sa môže líšiť podľa váhy, počtu výrobkov a krajiny objednaného tovaru. Pre rok 2014 platí fixná cena za poštovné 5 eur bez DPH. Cena balného je 0 EUR (platí pre rok 2014).

6) DODACIA LEHOTA

Tovar bude zákazníkovi – kupujúcemu doručený najneskôr do 3-14 dní od potvrdenia objednávky. V prípade, že nejaký tovar nebude skladom, budeme Vás čo najskôr kontaktovať. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru zavinené doručovateľom a za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom. Ďalej predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokolvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

7) VÝMENA TOVARU

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškozený tovar vymeníme za iný druh. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci.

9) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnúť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupující povinný čo najskôr hlásiť našej firme (e-mailom). Z dôvodu možných rozporov pri uplatnovaní reklamácie nebudú reklamácie telefónom akceptované. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme. Dodaný poškodený tovar alebo nekompletnú zásielku je potrebné reklamovat ihneď po zistení chyby – e-mailom ( kettler@kotliky.sk ).Postup vybavenia reklamácie bude dohodnutý v závislosti od druhu chyby. Náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru znáša zákazník. Pri uznaní reklamácie všetky náklady znáša predajca.V prípade, že dodaný tovar nevyhovuje, môže sa do 7 dní odo dňa prevzatia bez udania dôvodu vrátiť a kupujúcemu sa do 15 dní od prijatia tovaru spät uhradí plná cena výrobku. Podmienkou pre vrátenie peňazí je, že tovar nesmie byť mechanicky alebo inak poškodený a musí byt v pôvodnom neotvorenom balení. Predávajúcí túto skutočnosť preverí až po prevzatí vrátenej zásielky a cenu tovaru uhradí prevodom na účet zákazníka, alebo v hotovosti poštovou poukážkou na adresu zákazníka. Predávajúci neuhradí cenu vráteného tovaru formou dobierky.Reklamácie sa zasielajú na adresu uvedenú v kontaktoch, alebo formulárom v sekcií – Kontaktujte nás. Je potrebné priložiť list s údajmi objednávky (číslo objednávky, alebo faktúry) a uviesť, či si zákazník praje tovar vymeniť alebo vrátiť peniaze (v tomto prípade treba uviest aj číslo účtu, alebo adresu na ktorú má predávajúci peniaze zaslať). Na tovar sa vzťahuje záručná doba v zmysle platných právnych predpisov ( obchodný zákonník, občiansky zákonník,… ) V prípade, že záruka poskytovaná výrobcom je dlhšia ako zákonná záruka platí dlhšia zárucná doba. Posudzovanie vád tovaru je podľa platných právnych predpisov, noriem a ustanovení, ktoré nie sú v rozpore s platným právnym poriadkom v Slovenskej republike. Záruka sa mimo iné nevztahuje na vady:

a) vzniknuté bežným opotrebením pri jeho používaní
b) spôsobené nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

a) informujte nás o reklamácii e-mailom, či písomne na adresu firmy
b) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
c) do zásielky uvedte dôvod reklamácie, Vašu adresu doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatí tovaru našou firmou. V prípade neoprávnenej reklamácie, Vám budeme nútení účtovať nevyhnutné náklady vynaložené z riešením neoprávnenej reklamácie.

10) FAKTÚRA

Upozorňujeme Vás, že faktúry Vám budú zasielané na e-mail, ktorý vyplníte pri registrácií, ak si zákaznik nepožiada poslať faktúru poštou a neuvedie to v poznámke pri vykonávaní objednávky. Táto faktúra je plnohodnotný daňový doklad použiteľný pre daňové a finančné účely. V prípade potreby si ju môžete vytlaciť a uschovať aj v tlačenej forme.


Názov firmy

Kettler s.r.o.
Cordákova 1223/41
04023 Košice

Zákony a predpisy:

– zákon císlo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebitela pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
– zákon c. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím tretou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom. Informácie, ktoré nám poskytnete, slúžia výlucne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú dalej poskytované tretím osobám ani inak komercne využívané. Prevádzkovatel si vyhradzuje právo zmenit cenu výrobku bez upozornenia. V prípade takejto zmeny má zákazník právo odmietnut vybavenie objednávky